فلنج های جوشی دسترسی آسان به تمیزکاری، بازرسی و تعمیرات را فراهم می کنند و با استفاده از جوشکاری به لوله متصل می شود. اتصال فلنجی با پیچ و مهره کردن دو فلنج به یکدیگر و یک گسکت به منظور آب بندی در بین فلنج ها ایجاد می شود. فلنج فلزی، فلنج دنده ای ، فلنج گالوانیزه ، فلنج کور از انواع متداول فلنج های جوشی هستند.

لیست فلنج های جوشی

فلزی PN10
فلزی PN16
دنده ای PN10
گالوانیزه PN16
کور فلزی PN10
کور فلزی PN16
کور فشار قوی کلاس 150
فشار قوی کلاس 150
کور گالوانیزه PN16